[4] Statut Fundacji

Tekst jednolity z dnia 07 września 2011r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Ustanawia się Fundację pod nazwą Hippo Amicus. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz.97 ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

2. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Bukowina koło Wrocławia.

3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

§ 3

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 5

Nadzór nad Fundacją należy do ministra właściwego do spraw zdrowia, sportu i edukacji.

Rozdział II

Przedmiot i formy działania Fundacji

§ 6

1. Celem Fundacji jest:

- Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia, - szczególnie poprzez zapewnienie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych, w tym przede wszystkim z hipoterapii pacjentom z różnymi schorzeniami i wadami rozwojowymi,

- Organizowanie pomocy medycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej oraz finansowej i rzeczowej dla osób z zaburzeniami rozwoju oraz zaburzeniami psychicznymi - szczególnie dzieciom;

- Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia w szczególności dzieci. Pomoc finansową i rzeczową dla dzieci szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia.

- Organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów.

- Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji zakładów opieki zdrowotnej oraz innych obiektów służących poprawie zdrowia lub ratowaniu życia dzieci.

- Finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

- Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży.

- Współpracę z instytucjami publicznymi pozarządowymi oraz firmami i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji a także osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji w Polsce i zagranicą.

- Upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności oraz wiedzy o spowodowanych zmianami cywilizacyjnymi lub społecznymi zaburzeń.

- Finansowanie nagród i stypendiów dla osób chorych, szczególnie uzdolnionych.

- Finansowanie lub dofinansowywanie lekarstw dla osób z zaburzeniami rozwoju.

- Finansowanie lub dofinansowywanie terapii psychologiczno-pedagogicznych i innych dla osób z zaburzeniami rozwoju.

- Finansowanie lub dofinansowywanie wizyt lekarskich dla osób z zaburzeniami rozwoju.

- Finansowanie lub dofinansowywanie zabiegów rehabilitacyjnych dla osób z zaburzeniami rozwoju.

- Finansowanie lub dofinansowywanie diagnostyki laboratoryjnej dla osób z zaburzeniami rozwoju.

- Finansowanie lub dofinansowywanie pomocy dydaktycznych i rehabilitacyjnych dla osób z zaburzeniami rozwoju.

- Finansowanie lub dofinansowywanie dojazdów na rehabilitacje i do lekarza dla osób z zaburzeniami rozwoju.

- Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej oraz innych obiektów służących poprawie zdrowia.

- Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe badań naukowych dotyczących zdrowia.

- Fundowanie stypendiów dla osób zajmujących się leczeniem, terapią oraz rehabilitacją osób z zaburzeniami rozwoju w Polsce i zagranicą.

- Udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi Fundacji.

- Działania związane z promocją zdrowia, sportu i wiedzy medycznej.

- Organizowanie loterii i aukcji.

Rozdział III

Majątek Fundacji

§ 7

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji przez Fundatora oraz inne aktywa nabyte przez Fundację.

2. Majątek fundacji jest przeznaczony na finansowanie działań służących realizacji celu Fundacji w formach wymienionych w §.6

3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

a. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora;

b. darowizn, subwencji, dotacji i spadków krajowych i zagranicznych;

c. dochodów z innych aktywów oraz praw majątkowych;

d. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych;

e. odsetek i depozytów bankowych;.

4. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

§ 8

1. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz walutach obcych na rachunkach bankowych i w papierach wartościowych.

2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

§ 9

Fundacji zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ?osobami bliskimi?,

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 10

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 11

Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji,

2. Zarząd.

RADA FUNDACJI

§ 12

1. Wybór i odwoływanie Przewodniczącego i Członków Rady Fundacji należy do kompetencji Fundatora.

2. Rada Fundacji powoływana jest przez Fundatora na okres jednego roku. Upływ kadencji Rady Fundacji nie może nastąpić jednak wcześniej, niż przed wyborem nowej Rady Fundacji.

§ 13

1. Rada Fundacji składa się z 2 do 5 osób.

2. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał ? zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

2. Rada Fundacji zbiera się przynajmniej jeden raz w roku.

§ 14

1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

- Uchwalanie planów Rady Fundacji.

- Zatwierdzanie bilansów działalności Fundacji.

- Przyjmowanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji.

2. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do żądania od członków Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

§ 15

Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie Fundacji.

Członkowie Rady Fundacji:

a) nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,

b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 16

1. Wybór i odwoływanie Zarządu Fundacji należy do kompetencji Fundatora.

2. Zarząd powoływany jest przez Fundatora na czas nieokreślony.

§ 17

1. W skład Zarządu wchodzi od 1 do 3 Członków.

2. Fundator może wybrać z grona członków Zarządu Prezesa oraz Wiceprezesa lub Wiceprezesów,

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał ? zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji lub dwaj Członkowie Zarządu łącznie.

§ 18

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie rocznych planów finansowych;

b) uchwalanie regulaminów;

c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

d) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;

e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;

f) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu;

g) przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji;

3. Jednostki organizacyjne Fundacji tworzone są na mocy uchwały Zarządu po zatwierdzeniu ich przez Radę Fundacji.

4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

5. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Fundacji. Umowy z członkami Zarządu podpisuje przewodniczący Rady Fundacji.

7. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 19

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 20

1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, zrzeczenia się lub odwołania. Odwołanie może nastąpić także na skutek długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu.

2. Do odpowiedzialności członka za sprawowanie swych funkcji mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników. W wypadkach, w których przepisy te przewidują górną granicę odszkodowania, wynosi ono w stosunku do członków Zarządu niezatrudnionych w Fundacji kwotę 3-krotnego średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał.

§ 21

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.

2. Do zadań Prezesa należy:

a) zwoływanie posiedzeń Zarządu;

b) przewodniczenie posiedzeniom Zarządu;

c) podejmowanie decyzji w zwykłych, bieżących sprawach Fundacji

d) nadzorowanie wykonania uchwał Zarządu;

e) reprezentacja Zarządu;

§ 22

W przypadku śmierci Fundatora w jego prawa wchodzą spadkobiercy.

Rozdział V

Zmiana statutu i zmiana celu Fundacji

§ 23

Zmiana statutu i zmiana celu Fundacji może być dokonana przez Fundatora.

Rozdział VI

Połączenie z inną Fundacją

§ 24

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych przez zainteresowane strony.

2. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator.

Rozdział VII

Likwidacja Fundacji

§ 25

1. Fundator podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

2. W przypadku śmierci Fundatora uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji podejmują spadkobiercy.

3. Jeżeli Fundator w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powołuje likwidatora, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.

4. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, przeznaczone one zostaną na cele zbliżone z celami Fundacji, w szczególności mogą być one przedmiotem darowizny na rzecz innej Fundacji o zbliżonych celach statutowych do niniejszej Fundacji.

5. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

a) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,

b) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia,

c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,

d) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,

e) ściągnięcie wierzycieli, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku fundacji,

f) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,

g) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru,

h) przekazanie dokumentów fundacji do archiwum państwowego.Wrocław, dnia 07 września 2011r.TEKST STATUTU DO POBRANIA W FORMACIE PDF