[3] Cele fundacji

CELE STATUTOWE FUNDACJI:

 • - Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia, - szczególnie poprzez zapewnienie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych, w tym przede wszystkim z hipoterapii pacjentom z różnymi schorzeniami i wadami rozwojowymi,
 • - Organizowanie pomocy medycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej oraz finansowej i rzeczowej dla osób z zaburzeniami rozwoju oraz zaburzeniami psychicznymi - szczególnie dzieciom;
 • - Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

FUNDACJA REALIZUJE CELE POPRZEZ :
 • - Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia w szczególności dzieci. Pomoc finansową i rzeczową dla dzieci szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia.
 • - Organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów.
 • - Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji zakładów opieki zdrowotnej oraz innych obiektów służących poprawie zdrowia lub ratowaniu życia dzieci.
 • - Finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
 • - Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży.
 • - Współpracę z instytucjami publicznymi pozarządowymi oraz firmami i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji a także osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji w Polsce i zagranicą.
 • - Upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności oraz wiedzy o spowodowanych zmianami cywilizacyjnymi lub społecznymi zaburzeń.
 • - Finansowanie nagród i stypendiów dla osób chorych, szczególnie uzdolnionych.
 • - Finansowanie lub dofinansowywanie lekarstw dla osób z zaburzeniami rozwoju.
 • - Finansowanie lub dofinansowywanie terapii psychologiczno-pedagogicznych i innych dla osób z zaburzeniami rozwoju.
 • - Finansowanie lub dofinansowywanie wizyt lekarskich dla osób z zaburzeniami rozwoju.
 • - Finansowanie lub dofinansowywanie zabiegów rehabilitacyjnych dla osób z zaburzeniami rozwoju.
 • - Finansowanie lub dofinansowywanie diagnostyki laboratoryjnej dla osób z zaburzeniami rozwoju.
 • - Finansowanie lub dofinansowywanie pomocy dydaktycznych i rehabilitacyjnych dla osób z zaburzeniami rozwoju.
 • - Finansowanie lub dofinansowywanie dojazdów na rehabilitacje i do lekarza dla osób z zaburzeniami rozwoju.
 • - Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej oraz innych obiektów służących poprawie zdrowia.
 • - Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe badań naukowych dotyczących zdrowia.
 • - Fundowanie stypendiów dla osób zajmujących się leczeniem, terapią oraz rehabilitacją osób z zaburzeniami rozwoju w Polsce i zagranicą.
 • - Udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi Fundacji.
 • - Działania związane z promocją zdrowia, sportu i wiedzy medycznej.
 • - Organizowanie loterii i aukcji.